Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Głownie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wniosek o wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali.

1 Symbol:
6621 Wypis  z  rejestru  gruntów, budynków i lokali.
2 Opis sprawy: Wydawanie wypisów z  ewidencji gruntów, budynków i lokali  m.Głowna.
3 Kogo dotyczy:
 
4 Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali – wzór wniosku stanowi załącznik.
2. Dokumenty potwierdzające tożsamość:
- w przypadku osób fizycznych: dowód osobisty, pełnomocnictwo,
- w przypadku osób prawnych: dokument potwierdzający osobowość prawną
oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej
(np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo).
5 Miejsce składania pism: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15
6 Termin i sposób załatwienia: 1. Wydanie wypisu w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
7 Opłaty:
1) 12,-zł. – za  pierwszą działkę, budynek lub lokal w wypisie przeznaczonym do celów notarialnych i sądowych.
2) 6,-zł. – za  każdą następną działkę, budynek lub lokal w jednostce rejestrowej, w wypisie przeznaczonym do celów notarialnych i sądowych.
3) 3,60zł. za każdą działkę, budynek lub lokal w wypisie sporządzonym w  celach pozostałych.
4) 1,80zł. – za każdą działkę w wypisie o niepełnej treści do wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (w każdym następnym egzemplarzu
tego samego dokumentu w ramach jednego zamówienia – 0,90zł. za każdą działkę).
Przy odbiorze wypisu należy złożyć potwierdzenie wniesionej opłaty.
Opłat można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie 84 8783 0004 0025 1011 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Zgierzu (z adnotacją: 
„za wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali” wraz z podaniem adresu i numeru działki/lokalu).
8 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2010r.
Nr 193, poz.1287, z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.1635,
z późn.zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz.454).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat
za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także
za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004r .Nr 37, poz.333).
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz.926,l z późn.zm.)

9 Tryb odwoławczy: Odmowa wydania wypisu z rejestru  gruntów, budynków i lokali z terenu miasta Głowna następuje w formie  postanowienia.
Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  w Łodzi, zs. 90-002 Łódź, ul.Tuwima 28 – za pośrednictwem Burmistrza Głowna w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
10 Inne informacje 1. Wypisy zawierające dane osobowe wydawane są na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany  wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany  wypis;
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny
w tym zakresie.
2. Wypisy nie zawierające danych osobowych może otrzymać każdy zainteresowany.
3. W przypadku jeżeli strona zamawia kilka egzemplarzy wypisu i każdy z tych egzemplarzy będzie wykorzystywała w niezależnych czynnościach prawnych – wydanie każdego egzemplarza skutkuje niezależną pełną opłatą.

Załączniki

Wniosek o wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali. (92.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali. (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".